فهرست اعضاء بانک فعالان و محققین حوزه غیرفنی صنعت نفت

Approved
حسابداری
E-mail Address: Faezeh.asghari@gmail.com
Approved
حسابداري
Approved
امور بازرگانی و قرارداد ها
E-mail Address: MARZIYE_VAKILI@YAHOO.COM
Approved
نفت و گاز
Approved
مديريت پروژه
E-mail Address: maral.tajmiri@gmail.com
Approved
Approved
Approved
مدیریت پروژه-مدیریت کیفیت
Approved
حقوق بین الملل عمومی
E-mail Address: h_mahmoudi@sbu.ac.ir
Approved
استادیار
E-mail Address: mnakhoda@ut.ac.ir
Approved
پژوهشهای کاربردی در زمینه علوم پایه و علوم رفتاری
E-mail Address: jandaghi@ut.ac.ir
Approved
Approved
تحقیق در عملیات
E-mail Address: sketabi@yahoo.com
Approved
مالی و مدیریت ریسک بنگاه
Approved
حسابداری
Approved
حسابداری و مالی
E-mail Address: mehrabanpour@ut.ac.ir
Approved
اقتصاد سیاسی نفت
E-mail Address: a.cheshomi@um.ac.ir
Approved
Jump to page:
1 2 3 4 5