فهرست اعضاء بانک فعالان و محققین حوزه غیرفنی صنعت نفت

Approved
سیاست گذاری فرهنگی - نوآوری
E-mail Address: mirzaman@ut.ac.ir
Approved
مدیریت استراتژیک، مدیریت زنجیره تأمین
E-mail Address: amohaghar@ut.ac.ir
Approved
مدیریت منابع انسانی
E-mail Address: anargesian@ut.ac.ir
Approved
اقتصاد انرژی، اقتصاد سنجی
E-mail Address: re_mohseni@sbu.ac.ir
Approved
نفت گاز انرژی منابع آب
E-mail Address: n.salehnia@um.ac.ir
Approved
امور مالی, اداری, عمرانی
E-mail Address: alimoradi@out.ac.ir
Approved
نفت و گاز
E-mail Address: maliemadi@gmail.com
Approved
تدریس و تحقیق حسابداری
E-mail Address: bagherpour@gmail.com
Approved
نفت و گاز
E-mail Address: halavi4530@yahoo.com
Approved
مدیریت راهبردی، ساختار، منابع انسانی
E-mail Address: masoomehabibi@yahoo.com
Approved
Approved
مهندسی نفت
E-mail Address: houtan.behzad@yahoo.com
Approved
مدیریت
E-mail Address: asna452000@yahoo.com
Approved
بازرسی نفت وگاز
E-mail Address: ali.ebrahimzadeh@sgs.com
Approved
بازرگانی کالا
E-mail Address: sh.asadi@nigc-chbgas.ir
Approved
Approved
Approved
Jump to page:
1 2 3 4 5