فهرست اعضاء بانک فعالان و محققین حوزه غیرفنی صنعت نفت

Approved
بازرگانی
E-mail Address: smaeli595@gmail.com
Approved
Approved
بازرگانی
E-mail Address: ali515bern@gmail.com
Approved
منابع انسانی
E-mail Address: ehsan.salami@gmail.com
Approved
مدیریت
E-mail Address: bakht7777@yahoo.com
Approved
Approved
مدیریت بازرگانی
E-mail Address: bozorgi@pmgad.com
Approved
مالی
E-mail Address: vafadar_md@yahoo.com
Approved
شبکه‌های نوآوری
E-mail Address: h-nilforoushan@sbu.ac.ir
Approved
بازاریابی و انرژی
E-mail Address: moazami1335@yahoo.com
Approved
مالی/توسعه
E-mail Address: arashkmasaeli@gmail.com
Approved
اقتصاد انرژی و محیط زیست
Approved
بهینه‌سازی / مدیریت پروژه
E-mail Address: m.niaei@yazd.ac.ir
Approved
قراردادهای نفت و گاز
E-mail Address: javandel@ut.ac.ir
Approved
ایمنی و مدیریت HSE
E-mail Address: zaranejad@gmail.com
Approved
مدل‌سازی کمی
E-mail Address: moslempeymani@yahoo.com
Approved
امور مالی
Approved
حسابداری/استانداردهای بین المللی
Jump to page:
1 2 3 4 5