فهرست اعضاء بانک فعالان و محققین حوزه غیرفنی صنعت نفت

Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
حسابرسی داخلی
E-mail Address: hasaniazar@yahoo.com
Approved
حقوق بیمه
Approved
کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه
E-mail Address: meysamazimian@yahoo.com
Approved
امور تجاری و دریایی
Approved
اداره کل امور حقوقی
E-mail Address: rasooli9576@jmail.com
Approved
ایمنی و فرایند
Approved
دستیار ویژه
E-mail Address: mahyar.naderi@gmail.com
Approved
حقوق نفت و گاز
E-mail Address: h_dezyan@atu.ac.ir
Approved
حقوق نفت و گاز
Approved
فرهنگی ،اجتماعی
Approved
زنجیره تامین- رویکردهای کمی در مدیریت
E-mail Address: reza.fathi@ut.ac.ir
Jump to page:
1 2 3 4 5