علی محمد قنبری

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
هند
دکترا
حسابداری
سوابق شغلی
مالی
دانشگاه صنعت نفت - دانشکده نفت تهران
معاونت پژوهشی دانشکده
اطلاعات تکمیلی