فرهاد قاسمی

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
-
دکترا
حقوق
سوابق شغلی
-
دانشگاه تهران
هیات علمی
اطلاعات تکمیلی