بیست و یکمین سخنرانی علمی-کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیست و یکمین سخنرانی علمی-کاربردی در صنعت نفت و گاز

بیست و یکمین سلسله سخنرانی علمی-کاربردی در صنعت نفت و گاز روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه جاری توسط مرکز تحقیقات دانشکده نفت تهران و با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و شرکت فناوری نوین زنجیره بلوکی سگال در دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید