وحیده نورالهی علمداری

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
فعالان صنعتی, محققین دانشگاهی
زن
سوابق تحصیلی
علوم تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد
برنامه ریزی آموزشی
سوابق شغلی
پژوهشی
دانشکده نفت تهران
کارشناس ارتباط با صنعت
اطلاعات تکمیلی