معصومه تاجميري

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
زن
سوابق تحصیلی
صنعتي اصفهان
دکترا
مهندسي شيمي- مهندسي مخزن
شيراز
کارشناسی ارشد
مهندسي شيمي- مهندسي گاز
علم و صنعت ايران
کارشناسی
مهندسي شيمي- طراحي فرايندهاي نفت
سوابق شغلی
مديريت پروژه
شركت صانير
مدير پروژه
اطلاعات تکمیلی