کامران ندری

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
-
دکترا
اقتصاد
سوابق شغلی
اقتصاد
دانشگاه امام صادق
استادیار
اطلاعات تکمیلی