علی چشمی

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
دانشگاه تهران
دکترا
اقتصاد بخش عمومی
سوابق شغلی
اقتصاد سیاسی نفت
دانشگاه فردوسی مشهد
عضو هیات علمی
اطلاعات تکمیلی