امین ناظمی

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
شیراز
کارشناسی
حسابداری
شیراز
کارشناسی ارشد
حسابداری
تهران
دکترا
حسابداری
سوابق شغلی
حسابداری
دانشگاه شیراز
معاونت دانشکده
اطلاعات تکمیلی