عسگر خادم وطنی

This user account status is Approved
اطلاعات کاربری
محققین دانشگاهی
مرد
سوابق تحصیلی
دانشگاه کلگری کانادا
دکترا
اقتصاد انرژی و اقتصاد سنجی
سوابق شغلی
اقتصاد نفت و گاز
دانشگاه صنعت نفت
عضو هیئت علمی
اطلاعات تکمیلی