برگزاری هفدهمین سخنرانی علمی کاربردی در صنعت نفت در دانشکده نفت تهران

هفدهمین سخنرانی علمی کاربردی صنعت نفت و گاز با موضوع “بهینه یابی بین زمانی بهره برداری از ذخایر نفتی” توسط دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) در دانشکده نفت تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

کتاب “مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران”

کتاب “مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران”

نشرنهادگرا منتشر کرد:

“مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران”

در قالب هفت گفتگو با مذاکره کنندگان ایرانی قرداد با کنسرسیوم به کوشش سید غلامحسین حسن‍تاش وهمکاران

بیشتر بخوانید

برگزاری شانزدهمین سخنرانی علمی در دانشکده نفت تهران

به اطلاع می رساند شانزدهمین سخنرانی علمی با موضوع” مرور فرآیند مدل سازی مالی پروژه های زیرساختی بزرگ” توسط دانشکده نفت تهران برگزار می گردد. از کلیه علاقه مندان به حضور در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.

بیشتر بخوانید

تبادل تفاهم نامه دانشکده نفت تهران و پژوهشکده بیمه

طرح ها و پروژه هــاى صنعت نفت، گازو پتروشــیمى به ویژه در بخش بالادســتى به خاطر وجود عناصر نامطمئن، نامشــخص و پیچیدگى هــاى خاص اکتشــاف، توســعه و بهره بــردارى و تولیــد، از ریســک هاى فراوانى برخوردار است. با وجود اینکه صنعت نفت، گاز و پتروشیمى صنعت اصلى کشور به حساب مى آید توســعه صنعت بیمه در آن مغفول مانده و به جز موارد محدودى، صنعت بیمه داخلى به دنبال کســب دانــش براى تحت پوشــش قراردادن این ریســک ها و تناسب آنها با مقررات داخلى و خارجی نبوده اســت. جهت شناخت و توسعه بهره گیری از بیمه نامه ی تخصصصی بیشتر در صنعت نفت و گاز برای پوشش قرار دادن ریسک های متنوع این صنعت، طراحی و گسترش فعالیتهای پژوهشی کاربردی وآموزش های حرفه ای تقاضا محور در این حوزه ضروری است.

بیشتر بخوانید

برآورد اثر انرژی تجدید ناپذیر بر کیفیت نهادی و تولید در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی وضعیت- فضا

دکتر جعفری و دکتر اسلاملوئیان تأثیر تجربی انرژی تجدیدناپذیر بر کیفیت نهادی و تولید در اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد غنی از منابع انرژی طی دوره زمانی (۱۳۹۲-۱۳۶۳) را مورد بررسی قرار دادند.
طبق تحقیق آنها نتایج حاصل از برآورد الگوی وضعیت- فضا برای اقتصاد ایران بیانگر این است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش تولید به میزان ۲۲/۰ درصد و افزایش در مخارج تحقیق و توسعه و در نتیجه تولید به میزان ۲۳/۰ درصد منجر می گردد. به‌علاوه، افزایش یک درصدی استفاده از انرژی تجدیدناپذیر موجب افزایش تولید به میزان ۴۹/۰ درصد می شود. این مسئله نشان می‌دهد که این نوع منابع به خودی خود برای رشد اقتصادی مضر نمی­ باشند.

بیشتر بخوانید

چهارمین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

چهارمین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

چهارمین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، شاخه خوزستان ، برگزار می کند.

بیشتر بخوانید

صفحه 6 از 9ابتدا...45678...انتها