دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد با همکاری انجمن علمی مدیریت دانش ایران دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد با همکاری انجمن علمی مدیریت دانش ایران دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- خصوصی سازی اقتصاد

۲- کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

۳- رونق تولید

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۹