هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین”

پردیس فارابی دانشگاه تهران هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین” را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

پردیس فارابی دانشگاه تهران هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران “حسابداری و فنآوری های نوین” را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- سیستم های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین در بانک ها، بیمه و نهادهای مالی

۲- بودجه ریزی برنامه ای و عملیاتی و فن آوری های نوین

۳- مالیات و فن آوری های نوین

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۹