اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی) را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی) را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- منابع نفت و گاز دریای خزر

۲- توسعه صادرات از مسیر دریای خزر

۳- توسعه پایدار

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۶/۰۹