دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

پردیس فارابی دانشگاه تهران دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

پردیس فارابی دانشگاه تهران دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- سرمایه اجتماعی

۲- رونق تولید

۳- اشتغال و کارآفرینی پایدار

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۲۵