دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت

دانشگاه علم و صنعت ایران دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه علم و صنعت ایران دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت را در مهرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- مدیریت

۲- اقتصاد

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۲۵