دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی را در آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی را در آذرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی

۲- نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت

۳- مباحث مرتبط با علوم انسانی

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۴/۲۵