بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

دانشگاه زنجان بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران را در مردادماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه زنجان بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران را در مردادماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- شیمی فیزیک کاربردی

۲- شیمی محاسباتی

۳- مهندسی شیمی

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۲/۱۷