دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

دانشگاه تهران دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه تهران دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را در آبان ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- تجارب جهانی در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

۲- چالش های موجود در زمینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در ایران

۳- تجارب موفق داخلی در زمینه سرمایه اجتماعی توسعه آفرین

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۲/۱۷