چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

دانشگاه ارومیه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران را در مردادماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه ارومیه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران را در مردادماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- نفت، گاز و پتروشیمی

۲- شیمی کاربردی

۳- انرژی های نو

 

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۲/۱۷