چهارمین پیش نشست کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

این پیش نشست توسط دانشکده نفت تهران و با همکاری موسسه ابرار معاصر تهران روز یکشنبه ۹۸/۲/۱۵ در این دانشکده برگزار گردید.

پس از خروج آمریکا از برجام که حاکی از یکجانبه گرایی آمریکا می باشد به منظور بررسی ابعاد مختلف و استفاده از توان فکری متخصصین دانشگاهی ، مقرر شد کنفرانسی بین المللی با عنوان یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل توسط موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران و با مشارکت دانشگاههای مطرح کشور برگزار گردد. در این راستا دانشکده نفت تهران به عنوان واحدی تخصصی و پیشگام در زمینه نفت و گاز ، پیش نشستی با عنوان مدیریت تکانه های ناشی از تحریم و رفتار دول مختلف بر حوزه انرژی ایران را برگزار نمود.

در این نشست متخصصین و مسئولین بلند پایه وزارت نفت ، نمایندگان مجلس و سایر مقامات سخنرانی نمودند.

سخنرانان پیامدهای سیاسی و اقتصادی یکجانبه گرایی آمریکا در بازارهای بین المللی و داخل کشور را تشریح و تجزیه و تحلیل نمودند تا از طریق آن راهکارهای مناسب مقابله با رفتار مذکور ارائه شود.

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۲/۱۷