کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

انجمن مهندسی گاز ایران کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

انجمن مهندسی گاز ایران کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- اقتصاد انرژی

۲- اقتصاد نفت و گاز

۳- مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۱/۳۱