دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

انجمن علمی بازاریابی ایران دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار را در تیرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

انجمن علمی بازاریابی ایران دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار را در تیرماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- مدیریت کارآفرینی

۲- کسب و کار بین المللی

۳- تجارت الکترونیک

۴- بازاریابی و مدیریت فروش

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۱/۳۱