سومین همایش ملی اقتصاد ایران

دانشگاه مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- رشد اقتصادی و توسعه پایدار

۲- نظام بانکی و بازارهای مالی

۳- اقتصاد انرژی

۴- دولت و اقتصاد سیاسی

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۸/۰۱/۳۱