دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی

دانشگاه بجنورد و انجمن مهندسی شیمی ایران دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهند نمود.

دانشگاه بجنورد و انجمن مهندسی شیمی ایران دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهند نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- اقتصاد انرژی

۲- صنایع پتروشیمی

۳- شیمی و مهندسی شیمی

۴- صنایع گاز

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۲/۲۶