نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران

دانشگاه مازندران نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

دانشگاه مازندران نهمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد نمود.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- اقتصاد

۲- توسعه ی اقتصادی

۳- بیمه

۴- موضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۲/۲۶