همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان مدیریت صنعتی همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می کنند.

دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان مدیریت صنعتی همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می کنند.

محورهای کنفرانس مذکور شامل موارد ذیل است:

۱- اقتصاد و توسعه ی اقتصادی

۲- مدیریت

۳- کارآفرینی

۴- سازوکارهای بیمه ای

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۲/۲۶