چهارمین کنفرانس ملی مدیریت, حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی

دانشگاه شهید بهشتی چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ,حسابداری و اقتصاد را در اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می کند.

دانشگاه شهید بهشتی چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ,حسابداری و اقتصاد را در اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می کند.

محورهای اقتصادی این کنفرانس موارد ذیل را در بر می گیرد:

۱- مدیریت

۲- حسابداری

۳- اقتصاد

۴- کارآفرینی

 

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۱۲/۲۶