پانزدهمین کنفرانس بین-المللی مهندسی صنایع

مهلت ارسال مقالات ۱آبان ماه جاری-داوری مقالات:۱آذرماه ۹۷

این کنفرانس ۳و ۴ بهمن ماه جاری در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.
برگزار کننده: دانشگاه یزد

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵