کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور

مهلت ارسال مقالات ۱۵مهرماه جاری- داوری مقالات:۱۴آبان ماه

این کنگره ۲۸ و ۲۹ آبانماه جاری در دانشگاه تهران-پردیس البرز دانشگاه برگزار می گردد.

منبع:
تاریخ:
۱۳۹۷/۰۴/۲۵