بررسی مشکلات صادرات پتروشیمی ایران با تاکید بر نرخ ارز

عنوان لاتین:
Consideration of Iran’s petrochemical exports with emphasis on the exchange rate
شاخه علمی:
پایان‌نامه اقتصاد
گرایش علمی:
اقتصاد
قالب اجرا:
پایان‌نامه غیرصنعتی
کارفرما:
پدیدآورنده:
محمد امین جنوب
استاد راهنما:
قهرمان عبدلی
استاد مشاور:
محسن مهرآرا
دانشگاه:
دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی:
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
سال دفاع:
۱۳۹۵
کلیدواژه‌ها:
نرخ ارز, محصولات پتروشیمی, صادرات, آزمون ریشه واحد, مدل تصحیح خطای برداری
Exchange rate, petrochemical products, exports, unit root test, vector error correction model
چکیده:
“اتکا به صادرات نفتی و تاکید بر واردات از ویژگی های خاص اقتصاد ایران به ویژه از سال های ۱۳۵۰ به بعد بوده است و طی سال های متمادی وابستگی به درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت وجود داشته است. طبق قوانین اقتصادی نرخ ارز در کوتاه مدت رابطه مستقیم با صادرات دارد و ازین رو در متون اقتصادی از آن به عنوان یک متغیر اصلی و تاثیرگذار در صادرات پتروشیمی نام برده شده است.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کالاهای پتروشیمی ایران است. با بهره گیری از داده های آماری و ریاضی مناسب که با توجه به نوع متغیر(کمی) و مقیاس اندازه گیری(نسبی) داده ها سازگاری دارد اطلاعات بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۳ جمع آوری شده و با کمک روش آماری مناسب تجزیه تحلیل می شوند. برای این منظور ابتدا به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و سپس آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفت و در گام بعدی شاخص نوسانات نرخ ارز حقیقی ارزیابی گردید و سرانجام به بررسی مدل تحقیق با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که صادرات کالای پتروشیمی با نرخ ارز, تولید ناخالص داخلی و رابطه مبادله نسبت مستقیم و با بی ثباتی نرخ ارز رابطه معکوس دارد.”
“””Especially after 1970s. For a long time there had been an attachment to the currency income which earned from oil sale. According to the economy regulation of currency rate, it has a direct relation with export. Thus in economy texts, it has been called as a main and effective variable in petrochemical export.
Study goal is to investigate the effect of currency fluctuations on Iran petrochemical products export. Applying the statistics and suitable mathematic which are consistent with variable type (quantitative) and measurement scale (relative) of data. The information has been collected between 1970 to 2014. They have been analyzed by suitable statistics method. So firstly it has been dealt with the study hypotheses and then test of unit root and accumulation between variables have been investigated and in the next step, fluctuations indices of real currency have been evaluated and finally we investigate the study model with the use of correction model of error. The obtained results of study showed that export of petrochemical product has direct relation with the currency rate, internal gross production and exchange, and it has reverse relation with instability of currency rate.””
پیوست: