پایان‌نامه‌ها و کتب علمی

اطلاعات پایان‌نامه‌ها و کتب علمی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

در این بخش، پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت، به صورت صنعتی (تحت حمایت سازمان مربوطه) و غیر صنعتی قرار داده شده است.

همچنین کتب علمی جدید و مرتبط با صنعت نفت، جهت استفاده محققین و صاحب نظران این حوزه به ویژه اساتید و دانشجویان جمع‌آوری و ارائه گردیده است.

‍ ‍

برای مشاهده پایان‌نامه‌ها و کتب علمی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های زیر کلیک نمائید:

   مشاهده پایان‌نامه‌ها

   مشاهده کتب علمی

برای ارسال اطلاعات پایان‌نامه‌ها و کتب علمی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های ز‌یر کلیک نمائید:

   ارسال اطلاعات پایان‌نامه‌ها

   ارسال اطلاعات کتب علمی