مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی

اطلاعات مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت را دریافت نمائید.

در این بخش مجموعه‌ای از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها، نشریات علمی و منابع تحقیقاتی غیرقابل دسترس در حوزه انرژی و صنعت نفت، گردآوری شده است.

هدف از این مهم، تشکیل مجموعه اطلاعاتی جامع، کامل، قابل دسترس و رایگان برای پژوهشگران، جهت تکمیل منابع پژوهشی مورد نیاز می‌باشد.

‍ ‍

برای مشاهده مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های زیر کلیک نمائید:

   مشاهده مقالات علمی

   مشاهده دستاوردهای تحقیقاتی

برای ارسال اطلاعات مقالات علمی و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه غیرفنی صنعت نفت، بر روی لینک‌های ز‌یر کلیک نمائید:

   ارسال اطلاعات مقالات علمی

   ارسال اطلاعات دستاوردهای تحقیقاتی