فرصت‌ها و رویه‌های پژوهشی

اطلاعات مربوط به اولویت‌های پژوهشی و روش اجرای آنها را دریافت کنید.

در این بخش تمامی موضوعات و ایده‌های علمی و پژوهشی در قالب طرح یا پروژه پیشنهادی مرتبط با صنعت نفت از سوی محققین و پژوهشگران و بدنه صنعت قابل ارائه می‌باشد.

بر این اساس، اطلاعات مربوط به اولویت‌های پژوهشی، روش اجرای آن‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز به صورت دسته‌بندی‌شده در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد.

‍ ‍