آشنائی با پایگاه دانش غیرفنی صنعت نفت

رفع چالش‌های پیش روی صنعت نفت، همواره با اتکا به دانش آموختگان و متخصصین متعهد این صنعت که در راستای ایجاد ارزش افزوده از دانش تولید شده تلاش می‌نمایند، امکان‌پذیر می‌باشد.

لذا دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت با نگاه به افق بلندمدت توسعه صنعت نفت میهن عزیزمان، اقدام به راه‌اندازی پایگاه دانش غیرفنی صنعت نفت نموده است. این پایگاه در سه بخش تولید دانش، انباشت دانش و نشر دانش برای ارتباط و هم‌افزائی دانش و تجربه کلیه فرهیختگان دانشگاهی و صنعت، طراحی گردیده است.

انتقال تجربیات علمی و اجرایی متخصصین غیرفنی صنعت نفت، کمک به رشد و تعالی دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط، انجام پروژه‌های صنعتی و پایان‌نامه‌های دانشجوئی و ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان و متخصصین غیرفنی صنعت نفت از مهمترین اهداف این پایگاه می‌باشد.


مسئولین پایگاه

صاحب امتیاز
مدیر مسئول
علی‌محمد قنبری - مدیر مسئول پایگاه دانش غیرفنی صنعت نفت علی‌محمد قنبری
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکترای حسابداری

تلفن: ۰۲۱ – ۴۴۲۴ ۷۶۷۸
نمابر: ۰۲۱ – ۴۴۲۴ ۷۶۷۸
ایمیل: dic@pbkb.ir
سردبیر
عسگر خادم‌وطنی - سردبیر پایگاه دانش غیرفنی صنعت نفت عسگر خادم‌وطنی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکترای اقتصاد انرژی دانشگاه کلگری کانادا

تلفن: ۰۲۱ – ۴۴۲۳ ۹۹۵۵
نمابر: ۰۲۱ – ۴۴۲۶ ۹۱۹۳
ایمیل: eic@pbkb.ir